Fuchsia Stone Eye Bracelet

Gold filled 

Tarnish-Free 

7.5” inches 

hypo allergenic